. هر روز میلیون ها نفر در سراسر جهان در خط مقدم تنهایى شان با خاطراتِ خود مى جنگند و کشته مى شوند. جنگ هایى که در آنها پاى هیتلر و روزولت و موسولینى در میان نیست رسانه ها اخبارشان را پوشش نمى دهند خونى نمى ریزد خانه اى خراب نمى شود و نوامیسِ ملت به تاراج نمى روند. آنچه رخ مى دهد سیگارى است که دود مى شود و انسانى که به رو زوال مى رود....

پ ن :متاسفانه نتونستم نویسنده شو پیدا کنم .

منبع : چیز هایی که همیشه می مانندتنهایی
برچسب ها :